zamknij

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem platformy internetowej utworzonej dla sklepu internetowego działającego pod domeną: www.multiform.pl

Administratorem i właścicielem Sklepu Internetowego jest:

Multi-Form II Sp. z o.o. , ul.Fabryczna 11, 43-100 Tychy, Nr KRS: 0000129102, NIP 6461011186, REGON 277878877

e-mail: kontakt@multiform.pl,

tel.: +48 (32) 326 40 92
(w Dni Robocze od godz. 08:00 do 15:00; opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora)

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1.1. Dniu roboczym należy przez to rozumieć jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.2. Formularzu rejestracyjnym należy przez to rozumieć formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.3. Formularzu zamówienia należy przez to rozumieć formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.

1.4. Kliencie; Usługobiorcy należy przez to rozumieć osobę fizyczną, prawną jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zamierzającą zawrzeć lub zawierającą Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.5. Konsumencie należy przez to rozumieć Klienta; Usługobiorcę (osobę fizyczną), o którym mowa w pkt. 1.4., który zamierza zawrzeć lub zawarł ze Sprzedawcą Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.6. Kodeksie cywilnym należy przez to rozumieć ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (t. jedn. DzU 380/2016 z późn. zm.).

1.7. Koncie należy przez to rozumieć oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

1.8. Newsletterze należy przez to rozumieć elektroniczną usługę dystrybucyjną świadczoną przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, polegającą na rozsyłaniu Klientom informacji handlowych i reklamowych na podany przez nich adres e-mail.

1.9. Produkcie należy przez to rozumieć dostępną w Sklepie Internetowym rzecz ruchomą będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

1.10. Regulaminie należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

1.11. Sklepie internetowym należy przez to rozumieć Sklep Internetowy Sprzedawcy, dostępny pod adresem internetowym www.multiform.pl.

1.12. Sprzedawcy; Usługodawcy należy przez to rozumieć Multi-Form II Sp. z o.o., ul. Fabryczna 11, 43-100 Tychy, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000129102, NIP 6461011186, REGON 277878877, adres poczty elektronicznej: kontakt@multiform.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 (32) 326 40 92 (w Dni Robocze od godz. 08:00 do 15:00; opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

1.13. Umowie sprzedaży należy przez to rozumieć Umowę Sprzedaży Produktu zawartą między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.14. Usłudze elektronicznej należy przez to rozumieć usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

1.15. Zamówienie należy przez to rozumieć oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

2.1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:

2.1.1. Utworzenie, prowadzenie i administrowanie Kont Klientów w Sklepie Internetowym.

2.1.2. Umożliwienie złożenia i przetwarzanie Zamówienia Produktów w Sklepie Internetowym.

2.1.3. Usługa Newslettera za uprzednią zgodą Klienta.

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.1. Odpłatność:

3.1.1. Świadczenie przez Sprzedawcę Usług Elektronicznych, o których mowa w pkt 2 Regulaminu jest bezpłatne.

3.2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

3.2.1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.2.2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

3.2.3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieokreślony.

3.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

3.3.1. Komputer z dostępem do Internetu.

3.3.2. Dostęp do poczty elektronicznej.

3.3.3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 3.5 i wyższej; Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej; Opera w wersji 10 i wyższej; Google Chrome w wersji 10 i wyższej; Safari w wersji 5.0 i wyższej.

3.3.4. Zalecana rozdzielczość ekranu: 1280x1024.

3.3.5. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies.

3.3.6. Zalecana włączona obsługa skryptów JavaScript.

3.4. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

3.5. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami.

3.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego www.multiform.pl, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego www.multiform.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.

4. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

4.1. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej może nastąpić w drodze wypowiedzenia na zasadach opisanych poniżej:

4.1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym).

4.1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@multiform.pl lub też pisemnie na adres: ul. Fabryczna 11, 43-100 Tychy.

4.1.3. W wypadku Usługobiorców posiadających status Konsumenta, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza niniejszy Regulamin w szczególności, choć nie wyłącznie, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

4.1.4. W wypadku Usługobiorców nie posiadających statusu Konsumenta, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

4.2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

4.3. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę w tym terminie oznacza uznanie reklamacji.

5.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

5.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności opisy Produktów, ich parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

5.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

5.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

5.4. Do zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia. Zamówienie może złożyć wyłącznie osoba, która dokonała rejestracji przy pomocy Formularza Rejestracji i założyła Konto w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

5.4.1. Składanie zamówień dokonywane jest za pomocą Formularza Zamówień. Zamówienia drogą elektroniczną mogą być składane 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

5.4.2. W toku składania zamówienia Klient potwierdza fakt zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacji. Formularz zamówienia nie zostanie przyjęty do dalszej realizacji bez takiego potwierdzenia.

5.4.3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz skutkuje przyjęciem Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie do Klienta wiadomości e-mail, która zawiera:

5.4.3.1. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

5.4.3.2. Oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.

5.4.3.3. Oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty).

5.4.3.4. Link do niniejszego Regulaminu.

5.4.4. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.4.3. zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

5.5. Koniecznym warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest umieszczenie w formularzu wszelkich danych pozwalających na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności numeru telefonu i adresu email. W razie podania przez Klienta niekompletnych danych, a także braku możliwości skontaktowania się z nim w ciągu 2/3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia do czasu uzyskania kompletnych danych umożliwiających realizację zamówienia.

5.6. Sprzedawca jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i każda transakcja sprzedaży Produktu potwierdzana jest dokumentem sprzedaży w postaci paragonu lub faktury.

5.7. Sprzedaż promocyjna lub wyprzedaż obejmuje ograniczoną ilość Produktów i realizacja zamówień Produktów objętych sprzedażą promocyjną lub wyprzedażą następuje według kolejności wpływu na rachunek Sprzedawcy płatności za zamówione Produkty. Sprzedaż promocyjna lub wyprzedaż dokonywana jest do wyczerpania zapasu Produktów objętych tą formą sprzedaży.

6. SPOSOBY PŁATNOŚCI

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

6.1.1. Za pobraniem przy odbiorze wysłanych do Klienta produktów;

6.1.2. Płatność w formie przedpłaty przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy, Bank: ING BANK ŚLĄSKI Numer rachunku: 48 1050 1360 1000 0090 8008 1525. W przypadku wyboru tej formy płatności Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Brak wpłaty w tym terminie skutkować będzie anulowaniem zamówienia przez Sprzedawcę.

6.1.3. Płatność gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym. Zamówione Produkty Klient zobowiązany jest odebrać w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Brak odbioru towaru przez Klienta w zakreślonym terminie skutkować będzie anulowaniem zamówienia przez Sprzedawcę.

6.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian lub ograniczeń dostępnych sposobów płatności, w tym także do wprowadzenia wymogu dokonania przez Klienta przedpłaty w całości lub w części.

7. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

7.1. Sprzedawca zapewnia następujące sposoby dostawy Produktu:

7.1.1. Dostawa kurierska. Zamówione Produkty dostarczane są wyłącznie na terytorium Polski. Koszt przesyłki lub transportu pokrywa Klient.

7.1.2. Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

7.2. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Klient akceptuje koszt wysyłki podczas składania zamówienia.

7.3. Termin dostawy produktu do Klienta wynosi do 14 dni roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów oferowanych na zamówienie, termin dostawy wskazany zostanie przy składaniu zamówienia. Termin dostawy należy liczyć od początkowego momentu, który przedstawia się w następujący sposób:

7.3.1. Od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku wyboru płatności za pobraniem przy odbiorze towaru przez Klienta;

7.3.2. Od momentu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy w przypadku wyboru przedpłaty;

7.4. Dostawa będzie odbywała się środkami własnymi Sprzedawcy lub też za pomocą wynajętych w tym celu przewoźników. Jeśli do rozładunku będzie niezbędny dodatkowy sprzęt np. wózek widłowy, to na Kupującym będzie ciążył obowiązek zapewnienia tego sprzętu.

7.5. W przypadku, gdy dostawa Produktów dokonywana jest do Konsumenta, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą jej wydania Konsumentowi. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi (kurierowi), jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.

7.6. Dostawa nie będzie obejmowała dodatkowych czynności w szczególności kosztów rozładunku i wniesienia Produktów do budynków i pomieszczeń, a jedynie dostawę pod wskazany adres, gdzie Kupujący będzie zobowiązany do rozładunku i odebrania towaru.

7.7. W oparciu o odrębne ustalenia stron i dodatkowe zlecenie strony mogą przewidzieć wniesienie towarów do budynków i na określone kondygnacje. Wymaga to pisemnego zlecenia Kupującego i potwierdzenia przez Sprzedawcę wraz z podaniem wynagrodzenia oraz zapłatą ustalonego wynagrodzenia za dodatkowe czynności.

7.8. Przy odbiorze towarów Kupujący jest zobowiązany sprawdzić towar pod względem ilości i jakości. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń w czasie odbioru towaru w odbieranej przesyłce, należy sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kierowcy i odmówić przyjęcia towaru. W razie późniejszego wykrycia uszkodzeń mechanicznych należy zawiadomić o tym niezwłocznie Sprzedawcę i uzgodnić termin sporządzenia protokołu szkody. Protokół szkody podpisują Klient i przedstawiciel Sprzedawcy.

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

8.1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Produkty będące przedmiotem umowy sprzedaży bez wad.

8.1.1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, przez okres dwóch lat od dnia wydania przedmiotu sprzedaży Kupującemu. Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Konsumentowi rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy sprzedaży.

8.1.2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności ustawy o prawach konsumenta oraz kodeksu cywilnego.

8.1.3. W przypadku produktów, na które udzielona została także gwarancja uprawnienia Kupującego i obowiązku gwaranta z tego tytułu określone są i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszonymi w Karcie gwarancyjnej. Udzielona gwarancja nie jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani też nie zawiesza uprawnień Konsumenta z tytułu rękojmi.

8.1.4. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności Produktów z umową, Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

8.1.5. Zgłoszenia reklamacji można dokonać za pomocą formularza zgłoszenia reklamacyjnego stanowiącego Załącznik nr: 1 do niniejszego Regulaminu lub w formie korespondencji mailowej skierowanej na adres: kontakt@multiform.pl. Zgłoszenia można również dokonać w tradycyjnej formie pisemnej na adres: ul. Fabryczna 11, 43-100 Tychy.

8.1.6. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany dostarczyć wadliwy Produkt na koszt Sprzedawcy do miejsca wskazanego w umowie sprzedaży, a w przypadku, gdy takiego miejsca nie wskazano, do miejsca wydania rzeczy Konsumentowi. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta nie będzie możliwe lub byłoby nadmiernie utrudnione, Klient zobowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

8.1.7. Jeżeli sprzedany Produkt ma wady, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo o odstąpieniu od umowy chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub niezwłocznie wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę, albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

8.1.8. Jeżeli kupującym jest Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe, albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

8.1.9. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

8.1.10. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym terminie, bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe, albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

8.1.11. Jeżeli wadliwy Produkt został zamontowany, kupujący może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego jego zamontowania po dokonaniu wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.

8.1.12. Jeżeli kupującym jest Konsument, może on żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania Produktu, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej, albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny sprzedanego Produktu.

8.1.13. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej przez kupującego reklamacji w terminie nieprzekraczającym 14 dni kalendarzowych. Z zachowaniem tego terminu odpowiedź na zgłoszoną reklamację wysyłana zostanie do Klienta na podany przez niego adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób. Brak reakcji ze strony Sprzedawcy na zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, będzie równoznaczny z uznaniem reklamacji.

8.1.14. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Konsumentowi poniesione przez niego koszty związane z postępowaniem reklamacyjnym.

8.1.15. Produtkry zakupywane przez Klienta w ramach wyprzedaży lub objęte sprzedażą promocyjną mogą zawierać wady i uszkodzenia, a Klient każdorazowo jest o takim stanie rzeczy informowany przez Sprzedawcę przed nabyciem Produktów. Reklamacja Produktów z wyprzedaży lub nabywanych przez Klienta w ramach promocji, nie może dotyczyć wad i uszkodzeń, o których Klient został poinformowany przez Sprzedawcę przed nabyciem Produktów.

8.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego:

8.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@multiform.pl lub też pisemnie na adres: ul. Fabryczna 11, 43-100 Tychy.

8.2.2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

8.2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

8.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.

9.2. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Multi-Form II Sp. z o.o., ul. Fabryczna 11, 43-100 Tychy lub na adres e-mail: kontakt@multiform.pl. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr: 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

9.3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla umowy sprzedaży, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy umowa sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach od dnia objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części. W przypadku umowy sprzedaży, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony, bieg terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna bieg od dnia objęcia w posiadanie pierwszego produktu. Dla pozostałych umów, bieg terminu rozpoczyna się od dnia ich zawarcia.

9.4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów chyba, że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9.5. Konsument nie ponosi kosztów świadczenia usług, za czas do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli:

9.5.1. Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, a także o wzorze formularza odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w Załączniku nr: 1 do niniejszego Regulaminu i skutkach jego wykonania lub

9.5.2. Konsument nie żądał zgodnie z ustawą o prawach konsumenta spełnienia świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;

9.6. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli:

9.6.1. Konsument nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży lub

9.6.2. Konsument nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży w chwili udzielania takiej zgody lub

9.6.3. Sprzedawca nie dostarczył Konsumentowi potwierdzenia zawarcia umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Produktów lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

9.7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

9.8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkty od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

9.9. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkty Sprzedawcy lub przekazać je osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkty. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.

9.10. Produkty powinny być zwrócone na adres: Multi-Form II Sp. z o.o., ul. Fabryczna 11, 43-100 Tychy.

9.11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z ustawą o prawach konsumenta.

9.12. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sprzedawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy sprzedaży.

9.13. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

9.13.1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem wykonywania usługi, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

9.13.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

9.13.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

9.13.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9.13.5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

9.13.6. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9.13.7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

10.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie posiadających statusu Konsumentów.

10.2. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

10.3. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

10.4. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.

11. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

11.1. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim - z wyjątkiem opisanym w pkt 2. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (DzU 922/2016 z późn. zm.).

11.2. W przypadku sprzedaży Produktów poprzez Sklep Internetowy w celu dostarczenia produktów do Klienta dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia.

11.3. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest: Multi-Form II Sp. z o.o. , ul. Fabryczna 11, 43-100 Tychy, Nr KRS: 0000129102, NIP 6461011186, REGON 277878877. Administrator zarejestrował w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zbiór o nazwie: "Multi-Form"

11.4. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu zbierane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem i zrealizowania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.

11.5. Jeżeli Klient wyrazi zgodę poprzez wpisanie się na listę subskrybentów będzie otrzymywał "newsletter" na podany przez siebie adres e-mailowy. W każdej chwili jest możliwa rezygnacja z usługi newslettera.

11.6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w dowolnym czasie.

11.7. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje niemożliwością zawarcia i realizacji tejże umowy. Zgodę na rejestrację i przetwarzanie danych osobowych Konsument wyraża jawnie przed rejestracją w systemie.

11.8. Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych Klienta:

11.8.1 .nazwisko i imię lub nazwa firmy Klienta;

11.8.2. w przypadku firmy numer ewidencyjny NIP;

11.8.3. adres do wysyłki produktów oraz adres do faktury (kraj, miasto, kod pocztowy, ulica, numer posesji, numer lokalu);

11.8.4. adres e-mail Klienta;

11.8.5. numer telefonu kontaktowego.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

12.2. Zmiana Regulaminu:

12.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

12.2.2. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

12.2.3. Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.

12.2.4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

12.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

12.3.1. ustawy z dnia 23.04.1964r. kodeks cywilny (t.jedn. – DzU 380/2016 z późn. zm.);

12.3.2. ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.jedn. – DzU 1030/2016);

12.3.3. ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (DzU 827/2014 z późn. zm.);

12.3.4. ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.jedn. – DzU 922/2016) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

12.4. W przypadku niezgodności niektórych postanowień Regulaminu z wymienionymi wyżej przepisami lub innymi przepisami obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej – pierwszeństwo przed sformułowaniami Regulaminu mają obowiązujące przepisy.

12.5. W przypadku, gdy którykolwiek z zapisów niniejszego Regulaminu uznany zostanie za niezgodny z prawem lub nieważny, to w tym zakresie stosowanie Regulaminu zostaje wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.

12.6. Tekst Regulaminu jest dostępny w zakładce „Regulamin” na stronie internetowej Sprzedawcy i może być kopiowana i drukowana bez żadnych ograniczeń przez kupującego.

12.7. Fotografie produktów zamieszczone na stronie internetowej podlegają ochronie prawa autorskiego w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.jedn. – DzU 666/2016 z późn. zm.). Jakiekolwiek ich powielanie, udostępnianie bez zgody Administratora strony internetowej jest zabronione.

12.8. Ewentualne spory związane z realizacją zawartej umowy, strony będą rozwiązywać w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy według siedziby Sprzedawcy.

12.9. Wykonując przewidziany w art. 39 ust. 1 pkt 14) ustawy o prawach konsumenta obowiązek wskazania możliwości pozasądowego rozstrzygania sposór wynikajacych z umowy Sprzedawca informuje, iż pomoc w sprawie ewentualnego sporu ze Sprzedawcą lub usługodawcą zapewnia Miejski (powiatowy) rzecznik konsumentów. Możliwe jest również skierowania sprawy do postępowania mediacyjnego, które toczy się przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji i jest bezpłatne.

 

Napisz do nas

Napisz do nas
Napisz do nas

Wybierz

 • Wybierz
 • Trnava
 • Bielsko-Biała
 • Tychy Filaretów
 • Biała Podlaska
 • Czechowice Dziedzice
 • Jarosław
 • Jędrzejów
 • Kraków Fiszera
 • Łowicz
 • Wodzisław Śląski
 • Kraków Zakopiańska
 • Nitra
 • Poznań
 • Przemyśl
 • Pszczyna
 • Skoczów
 • Stalowa Wola
 • Strzelin
 • Świdnica
 • Outlet Tychy
 • Wrocław
 • Żywiec
 • Multi Design Tychy

© Multi Form 2018

RPOWŚ - realna odpowiedź na realne potrzeby