zamknij

Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO art. 14 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych

I. Administrator danych osobowych Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka MULTI-FORM II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Tychach, ul. Fabryczna 11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy, nr KRS 0000129102, NIP: 6461011186.

II. Źródło pozyskania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe, zostały nam udostępnione przez Sprzedawcę, u którego zakupiliście Państwo towar podlegający reklamacji z tytułu jego niezgodności z umową.

III. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia zgłoszonego przez Państwa roszczenia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie istotnym interesem administratora jest zapewnienie wsparcia swoim Klientom w realizacji procesów reklamacyjnych. Ponadto, w przypadku gdy koniecznym stanie się przetwarzanie Państwa danych osobowych w innych celach, to zostaną Państwo o tym poinformowani.

IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator w ramach realizacji celu, o którym mowa powyżej przetwarzania następujące kategorie danych osobowych: - imię i nazwisko; - numer telefonu, adres e-mail; - adres zamieszkania lub siedziby.

V. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: a. osoby upoważnione przez Administratora w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, b. podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), w szczególności na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. operatorzy systemów informatycznych, operatorzy systemów płatności, operatorzy płatności, kancelarie prawne, firmy księgowe i audytorskie, firmy montażowe.

VI. Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres rozpatrywania Państwa roszczeń z tytułu rękojmi, a w celach księgowo – podatkowych, maksymalnie przez okres 5 lat, od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy.

VII. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

a. posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym otrzymania ich bezpłatnej kopii; b. posiadają Państwo prawo do sprostowania swoich danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że jej cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu a zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano przed jej cofnięciem; c. posiadają Państwo prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, ze dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z przepisami o ochronie danych osobowych.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku gdy będą Państwo chcieli skorzystać ze swoich praw, to możemy Państwa poprosić o podanie dodatkowych danych osobowych, w celu potwierdzenia Państwa tożsamości.

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu z nami, poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: dane_osobowe@multiform.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, tj. ul. Fabryczna 11, Tychy.

 

Napisz do nas

Napisz do nas
Napisz do nas

Wybierz

 • Wybierz
 • Kraków Andersa
 • Lubliniec
 • Radom
 • Kraków King Square
 • Trnava
 • Bielsko-Biała
 • Tychy Filaretów
 • Biała Podlaska
 • Czechowice Dziedzice
 • Jarosław
 • Jędrzejów
 • Kraków Fiszera
 • Łowicz
 • Wodzisław Śląski
 • Kraków Zakopiańska
 • Nitra
 • Poznań
 • Przemyśl
 • Pszczyna
 • Skoczów
 • Stalowa Wola
 • Strzelin
 • Świdnica
 • Outlet Tychy
 • Wrocław
 • Żywiec
 • Multi Design Tychy

© Multi Form 2018

RPOWŚ - realna odpowiedź na realne potrzeby